Usul ve Esaslar

T.C.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ OLUŞTURULMASINA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1

Bu usul ve esasların amacı, Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından kamu ve özel sektör katılımıyla ortak proje şeklinde Sosyal Sorumluluk Projeleri oluşturulmasını ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Sosyal Sorumluluk Projelerinin amacı; öncelikli Kütahya ili olmak üzere ülkemizdeki sosyal sorunlar üzerinde görüş alışverişinde bulunmak, sosyal sorunlara etkin çözüm sağlayıcı projeler üretmek, bu projelerin verimli bir biçimde yürütülmesiyle toplumsal faydaya dönüşmesini sağlamak, başta öğrenciler olmak üzere akademik ve idari personelin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda sertifikalı eğitim programları oluşturmak ve bu programları başarıyla tamamlayanlara Katılım Sertifikası ve Katılım Belgesi vererek eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamak.
Sosyal Sorumluluk Projeleri aynı zamanda Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerinin sosyal alanda aktif olarak bulunmalarını sağlayarak gurup çalışması, motivasyon, güçlü iletişim ve liderlik gibi konularda kazanımlarını arttırmak ve böylece iş hayatına daha avantajlı olarak başlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Dayanak

MADDE 2

Bu usul ve esaslar, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 12. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3

Bu usul ve esaslarda geçen;

Üniversite                               : Dumlupınar Üniversitesini,
Rektör                                    : Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,
Senato                                   : Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,
Proje Yöneticisi                       : Sosyal sorumluluk projeleri Yöneticisini,
Yürütme Kurulu                       : Sosyal sorumluluk projelerinin Yürütme Kurulunu,
Danışma Kurulu                      : Sosyal sorumluluk projelerinin Danışma Kurulunu,
Yayın Kurulu                          : Sosyal sorumluluk projelerinin Yayın Kurulunu,
Çalışma Kurulları                    : Sosyal sorumluluk projelerinin Çalışma Kurullarını,
Proje İzleme Komisyonları       : Sosyal sorumluluk projelerinin Proje İzleme Komisyonlarını,
Sosyal Sorumluluk Projeleri (SSP) : Bilimsel Araştırma Projeleri mevzuatı dâhilinde; “Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ya da dışı (kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları) ulusal ya da uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek ortak projeleri” ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Organlar, Kurulların Oluşumu, Görev ve Yetkiler

Organlar

MADDE 4

Sosyal Sorumluluk Projelerinin organları şunlardır:
Yürütme Kurulu
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu
Çalışma Kurulları
Proje İzleme Komisyonları

 

Gerekli görüldüğü takdirde, Yürütme Kurulu kararı ile yeni kurul ya da komisyonlar oluşturulabilir.

Proje Yöneticisi

MADDE 5

Sosyal Sorumluluk Projeleri Yöneticisi, Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeleri arasından üç yıllık süre için Dumlupınar Üniversitesi Rektörü tarafından seçilir.
Görev süresi sona eren proje yöneticisi, tekrar görevlendirilebilir.

Proje Yöneticisinin Görev ve Yetkileri

MADDE 6

Proje Yöneticisi, Yürütme Kuruluna başkanlık eder.
Sosyal Sorumluluk Projelerin planlanması, yürütülmesi ve sonuçlarının duyurulması amacı ile ilgili kişi ve kurumlar ile görüşür, ihtiyaç duyulması halinde gerekli anlaşma ve protokolleri gerçekleştirir.
Yürütme Kurulunun onayı ile projeleri faaliyetlerinin amacına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için; ihtiyaç duyulan alanlarda örgün ve uzaktan öğretim yöntemlerini birlikte ya da ayrı ayrı kullanarak, eğitim ve sertifika programları, kurslar, seminerler, konferanslar, proje pazarları, eğitim fuarları ve benzeri faaliyetlerin düzenlemesi, eğitim programlarını başarıyla tamamlayan katılımcılara başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi, bu belgelerin hak edilme kriterlerinin belirlenmesi ve eğitim programlarında yer alacak personelin herhangi bir ücret talep etmeksizin gönüllülük esaslarına dayalı görevlendirilmesi çalışmalarını gerçekleştirir.”
Proje Yöneticisi, Sosyal Sorumluluk Projeleri için tahsis edilen ödeneğin harcama yetkilisidir.
Proje Yöneticisi, görevde kaldığı süre içinde, Sosyal Sorumluluk Projeleri ile ilgili olarak her altı ayda bir rektörlük makamına bilgi verir.

 

Yürütme Kurulu

MADDE 7

Sosyal Sorumluluk Projeleri yönetimi; ikisi yedek olmak üzere toplam dokuz kişilik Proje Yürütme Kurulundan oluşur.
Yürütme Kurulu üyeleri, proje yöneticisinin teklifi ile rektör tarafından görevlendirilir, Proje Yöneticisi’nin görev süresi ile birlikte Yürütme Kurulu üyelerinin de görev süreleri sona erer.
Yürütme Kurulu aralarından bir Proje Teknik İşler Sorumlusu ve bir Proje İdari İşler Sorumlusu seçer.
Yürütme Kuruluna DPÜ-Sosyal Sorumluluk Proje Yöneticisi başkanlık eder. Proje Yöneticisinin bulunmadığı toplantılarda, en yüksek akademik unvana sahip veya en yaşlı üye toplantıya başkanlık eder.

 

Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 8

Sosyal Sorumluluk Projeleri Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
Sosyal Sorumluluk Projesi çalışanlarının görüşlerini alarak Çalıştay/Ortak Akıl toplantılarının gündemini hazırlamak,
Çalıştay/Ortak akıl toplantılarını yönetmek,
Danışma Kurulu üyelerini belirlemek,
Yürütme Kuruluna teklif edilen sosyal sorumluluk projeleri hakkında; uygulama onayı vermek, uygulama sürecini izlemek ve denetlemek üzere ilgili projeler konusunda uzman en az üç kişiden oluşan Proje İzleme Komisyonlarını kurmak,
Sosyal Sorumluluk Projeleri Yöneticisinin yapacağı, projeleri faaliyetlerinin amacına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için; ihtiyaç duyulan alanlarda örgün ve uzaktan öğretim yöntemlerini birlikte ya da ayrı ayrı kullanarak, eğitim ve sertifika programları, kurslar, seminerler, konferanslar, proje pazarları, eğitim fuarları ve benzeri faaliyetlerin düzenlemesi, eğitim programlarını başarıyla tamamlayan katılımcılara başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi, bu belgelerin hak edilme kriterlerinin belirlenmesi ve eğitim programlarında yer alacak personelin görevlendirilmesi çalışmalarına; uygulama onayı vermek,
Gerekli görülen konularda Çalışma Kurulu oluşturmak ve Çalışma Kurullarının çalışmalarını verimli bir şekilde yürütmelerini sağlamak,
Kurullar arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,
Projelerin verimli bir şekilde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
Projeler arasında eşgüdümü sağlamak,
Kurullarda alınan kararları kayıt altına almak ve bu kararların uygulanmasını takip etmek.

 

Toplantı Usulü

MADDE 9

Sosyal Sorumluluk Projeleri Yürütme Kurulu Toplantıları ; “Çalıştay ve Ortak Akıl”  toplantıları halinde ayda bir yapılır. Gerekli görüldüğünde Proje Yöneticisinin teklifi ile toplantı sayısı arttırılabilir.
Yürütme Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde Proje Yöneticisinin kararı belirleyicidir.

 

Danışma Kurulu

MADDE 10

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim üyeleri ile sosyal sorumluluk projelerine katılan kurum veya kuruluşların yönetici veya çalışanları arasından seçilir ve en fazla 21 kişiden oluşur. Sosyal sorumluluk projesine katılan kurum veya kuruluşlar dışında olan ve sosyal konularda önemli birikime sahip kişiler de Sosyal Sorumluluk Projesi Danışma Kurulu üyesi olabilirler. Bu birikime sahip kişiler Danışma Kuruluna üye olmak üzere Yürütme Kurulu kararı ile davet edilir.

 

Danışma Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 11

Danışma Kurulu üyeleri ilk toplantıda aralarından bir başkan seçer. Danışma Kurulu yılda en az bir defa olağan değerlendirme toplantısını yapar, Yürütme Kurulunun talebi olması halinde olağan üstü olarak toplanır.
Başta Yürütme Kurulu olmak üzere, diğer kurul ve komisyonların çalışmalarını değerlendirerek gerekli önlemleri tavsiye eder. Kurul ve Komisyonların talep ettiği konular üzerinde görüş ve öneriler ile tavsiyelerde bulunur.
Sosyal Sorumluluk Projelerini ilgilendiren konularda ihtiyaç duyulan yönetmelikleri ve diğer mevzuatı hazırlar.

 

Yayın Kurulu

MADDE 12

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim üyeleri arasından seçilir ve en fazla 9 kişiden oluşur. DPÜ-Öğretim Üyeleri ve Öğretim elemanları ile DPÜ-Sosyal Sorumluluk Projeleri çalışanları tarafından hazırlanan toplumsal duyarlılık ve sosyal sorumluluk konularındaki yazılı, görsel ve işitsel dokümanların değerlendirilmesi ve yayımlanmasında görev alır.

 

Yayın Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 13

Yayın Kurulu üyeleri ilk toplantıda aralarından bir başkan seçer. Yayın Kurulu ayda en az bir defa olağan değerlendirme toplantısını yapar, Yürütme Kurulunun talebi olması halinde olağan üstü olarak toplanır.
Başta sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yayınlanan günlük makaleler olmak üzere sosyal sorumluluk projelerine gelen toplumsal duyarlılık ve sosyal sorumluluk konularındaki yazılı, görsel ve işitsel dokümanları değerlendirerek, aylık olarak çıkartılacak olan sosyal sorumluluk projeleri E-bülteni için hakem incelemesi sonuçlarını değerlendirir ve yayın için Yürütme Kurulu onayına sunar.
Sosyal Sorumluluk Projelerini ilgilendiren konularda ihtiyaç duyulan konularda yayın politikaları geliştirir, yönetmelikleri ve diğer mevzuatı hazırlar.

 

Çalışma Kurulları

MADDE 14

Yürütme Kurulunun önerisi ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Yöneticisi onayı ile proje geliştirme ve proje faaliyetlerinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi amacıyla Çalışma Kurulları oluşturulabilir. Çalışma kurulları en fazla dokuz üyeden oluşur.

 

Çalışma Kurullarının Görev ve Yetkileri

MADDE 15

Çalışma Kurulları, Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında ya da üniversite üyelerine deneyim kazandırmak ve bilinirliği arttırmak amacıyla üçüncü şahıslarla ya da kurumlarla ortak projeler geliştirmekle görevlidir.
Sosyal Sorumluluk Projeleri çalışanları ile üniversite öğrencilerini ve halkı bilgilendirmek için Proje hazırlama ve uygulama aşamaları konularında araştırma ve incelemelerde bulunarak, seminer, konferans, panel vb. etkinlikleri düzenlemek ve ilgili dokümanları (afiş, broşür, katalog vs.) hazırlar.
Çalışma Kurulları, gerçekleştirdikleri faaliyetler konusunda Yürütme Kuruluna düzenli rapor verir.

 

Proje İzleme Komisyonları

MADDE 16

Proje İzleme Komisyonları, Yürütme Kuruluna teklif edilen sosyal sorumluluk projeleri hakkında; uygulama onayı vermek, uygulama sürecini izlemek ve denetlemek üzere, üniversitenin ilgili projeler konusunda uzman akademik personeli arasından en az üç kişi olacak şekilde yürütme kurulu tarafından görevlendirilir.
Komisyon üyelerinin görev süresi, ilgili oldukları projelerin tamamlanması ve proje sonuç   raporlarının Yürütme Kuruluna sunulması ile sona erer.
Komisyon üyeleri Yürütme Kurulu kararı ile birden fazla komisyonda görev alabilirler.

 

Proje İzleme Komisyonlarının Görev ve Yetkileri

MADDE 17

Proje İzleme Komisyonları, teklif edilen projeleri içerik ve mali açıdan inceler ve uygulanabilir gördüğü projeleri, proje ekibi tarafından komisyona sunulan proje izleme formları yardımı ile belirli periyotlarda izler ve denetler.
Projelerin amacına uygun olarak yürütülmesi için proje ekibini bilgilendirir ve yönlendirir.
Projelerin tamamlanmasının ardından proje ekibi tarafından komisyona sunulan proje sonuç raporunu değerlendirerek, Yürütme Kuruluna görüş bildirir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

“Eğitim Programlarının Açılması ve Yürütülmesi ve Eğitmen Seçimi ve Görevlendirilmesi

 

Eğitim Programının Açılması

MADDE 18

Eğitim Programlarının açılması ve yürütülmesi aşağıdaki gibidir.
Proje Yöneticisi, Yürütme Kurulunun onayı doğrultusunda, ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim programlarının açılmasını sağlar.
Tüm programların planlandığı gibi yürütülmesinden Proje Yöneticisi sorumludur.
Proje Yöneticisi programın yerini ve tarihini değiştirebilir.

Eğitim Programının İptali

MADDE 19

Sosyal Sorumluluk Projeleri Yönetim Birimi tarafından açılacağı duyurularak, katılımcı kayıtları yapılan eğitim programları, ilan edilen asgari katılımcı sayısına ulaşmadığı takdirde Proje Yöneticisi tarafından iptal edilebilir.

 

Eğitmen Seçimi ve Görevlendirilmesi

MADDE 20

Sosyal Sorumluluk Projeleri Oluşturulmasına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen kurullarda bulunan ve alanında uzman öğretim üyeleri ile öğretim görevlileri Proje Yöneticisinin görevlendirmesi ile eğitim verebilir. Kurullarda yer almayan uzman kişiler de ihtiyaç duyulan durumlarda Proje Yöneticisi tarafından görevlendirilebilir.

 

Katılım Sertifikası ve Katılım Belgesi Verilmesi

MADDE 21

Katılım Sertifikası ve Katılım Belgesi Verilme Esasları Yürütme Kurulunca belirlenir.
Yürütme Kurulu onayı ile Proje Yöneticisi tarafından düzenlenen herhangi bir eğitim programına ya da seminere belirtilen süre içinde katılarak başarıyla tamamlayan katılımcılara eğitim programının adı verilerek Katılım Sertifikası verilir. Katılım Sertifikası Rektör ve Proje Yöneticisi tarafından imzalanır.
Yürütme Kurulu onayı ile Proje Yöneticisi tarafından düzenlenen herhangi bir eğitim programına ya da seminere belirtilen süre içinde katılarak devam koşullarını yerine getiren katılımcılara eğitim programının adı verilerek Katılım Belgesi verilir. Katılım Belgesi Eğitim programından sorumlu eğitmen ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Yöneticisi tarafından imzalanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bütçe

MADDE 22

Sosyal Sorumluluk Projeleri bütçesi; 10.04.2002 Sayılı Resmi Gazetede yer alan; “Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında Bilimsel Araştırma Projeleri için tefrik edilen ödeneklerin özel hesaba aktarılarak kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile özel hesabın işleyişine ilişkin esas ve usuller kapsamında, Bilimsel Araştırma Projeleri için tahsis edilen ödenekten, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu kararıyla “Sosyal Sorumluluk Projeleri Payı” başlığı altında ayrılarak teşkil olur.
Sosyal Sorumluluk Projeleri bütçesi, projeler kapsamında çalıştırılacakların harcamaları, yolluk, hizmet alımları, tüketim malları ve malzeme alımları, demirbaş alımları ile makine ve teçhizat alımları ve buna ilişkin diğer giderler için kullanılır.

 

Personel İhtiyacı

MADDE 23

Sosyal Sorumluluk Projeleri  Grubu Yönetim Birimi Akademik, Teknik, İdari Personel  ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre  Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. (İlave, Senatonun 03.05.2013 tarih ve 8 sayılı kararı)

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 24

Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde Dumlupınar Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararları geçerlidir.

 

Yürürlük

MADDE 25

Bu usul ve esaslar, Senato’nun 18.02.2013 tarih ve 4 sayılı kararı  itibariyle yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 26

Bu usul ve esaslar hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2016, Pazartesi